Procedury recenzowania

Procedury recenzowania, którymi posługuje się Wydawnictwo AHE, są zgodne z treścią Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 2 grudnia 2015 (Dz.U. 2015, poz. 2015) oraz wytycznymi dotyczącymi recenzowania przygotowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, (Warszawa 2011) a także zgodne z diagramami COPE w szczególności:

 1. Teksty nadsyłane do publikacji są poddawane wstępnej ocenie przez Wydawnictwo AHE.
 2. Redakcja stosuje zasadę double blind review, zgodnie z którą recenzent i autor nie znają swoich tożsamości.
 3.  Teksty, które zostaną wstępnie przyjęte, są przekazywane do niezależnych recenzentów spoza jednostki, którzy:
  a) nie są członkami Redakcji,
  b) nie są afiliowani przy tej samej placówce, z której pochodzą autorzy,
  c) nie pozostają z autorem w konflikcie interesów,
  d) nie są względem autorów w zależności służbowej,
  e) w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji nie pozostawali względem autorów w bezpośredniej współpracy naukowej,
  f) nie pozostają względem autorów w bliskich stosunkach osobistych (w przypadku, gdy grono specjalistów z danej dziedzinie jest bardzo wąskie, może mieć miejsce odstępstwo od zasad wyrażonych w punktach b–f),
  g) są kompetentni w danej dziedzinie i posiadają co najmniej stopień doktora oraz odpowiedni dorobek naukowy,
  h) cieszą się nieposzlakowaną opinią recenzenta.
   
 4. Redakcja przekazuje potencjalnemu recenzentowi opis publikacji (tytuł, ilość znaków lub stron znormalizowanych [1800 znaków]) oraz streszczenie tekstu, pozostawiając mu pełną swobodę podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do recenzji, ale proponując termin podjęcia decyzji.
 5. Recenzenci są zobowiązani w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego tekstu oraz nie wolno im wykorzystywać wiedzy na jego temat przed jego publikacją.
 6. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej na adres e-mail Wydawnictwa AHE, podany na formularzu recenzji, oraz w formie papierowej z odręcznym podpisem, która przechowywana jest w Wydawnictwie AHE przez okres 5 lat.
 7. Wydawnictwo AHE nie przyjmuje recenzji ewidentnie niespełniających merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej, w tym recenzji zdawkowych, zdominowanych przez nieumotywowane opinie krytyczne bądź nieumotywowane pochwały, pozbawione logicznego powiązania między treścią a konkluzją, tj. recenzji zdecydowanie krytycznych, lecz z konkluzją pozytywną bądź odwrotnie.
 8. Uwagi recenzenta przekazywane są autorowi recenzowanego tekstu. Racjonalne i umotywowane konkluzje przedstawione w recenzji są dla niego wiążące. Ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i w odpowiedni sposób poprawić tekst. Recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu.
 9. Decyzję o publikacji tekstu podejmuje Redaktor Prowadzący Wydawnictwo, po konsultacji z Redaktorem Naukowym, w przypadku monografii wieloautorskich, a w przypadku monografii po konsultacji z Autorem oraz Recenzentami.
 10. W przypadku gdy autor tekstu nie zgadza się z konkluzjami recenzenta, ma prawo do ustosunkowania się do nich wobec Wydawnictwa AHE. W takim przypadku Wydawnictwo może wysłać tekst do ponownej recenzji lub odmówić opublikowania tekstu. 
 11. Raz w roku Wydawnictwo AHE zamieszcza na stronie internetowej uaktualnioną listę recenzentów, z którymi współpracuje.