Ogólne zasady publikowania

  Zasady przygotowania prac do publikacji w Wydawnictwie AHE w Łodzi

 • Pracę lub konspekt pracy opiniują Władze AHE w osobie Prorektora ds. Nauki w porozumieniu z Wydawnictwem.
 • Konspekt powinien zawierać:
  • nazwisko i imię autora, krótką informację o autorze/-rach (afiliacje, osiągnięcia zawodowe, publikacje)
  • spis treści, fragment książki (rozdział)
  • informacje o objętości, ilości ilustracji, przybliżonym terminie złożenia utworu do wydawcy
  • informacje o celu wydania książki, kręgu odbiorców, potrzebach rynku, konkurencji w tej tematyce
 • Praca autorska  (lub jej fragment) powinna zostać przesłana na adres e-mail Wydawnictwa w pliku DOC, DOCX lub PDF.
 • Po wydaniu pozytywnej opinii przez Władze AHE o wydaniu publikacji,  cały tekst należy w formacie DOC/DOCX (lub RTF). W przypadku dużych objętościowo plików prosimy używać do ich pakowanie w formatach ZIP lub RAR.
Zasady formatowania tekstu artykułu naukowego do monografii lub czasopisma naukowego
 • Tekst artykułu powinien być znormalizowany w formacie A4 (30 wierszy na stronie, 60 znaków w wierszu), marginesy: prawy 35 mm, pozostałe - 30 mm, interlinie: 1,5 wiersza, wydrukowane czcionką Times New Roman 12 p.
 • Rysunki i tabele w zapisie komputerowym powinny być dostosowane do formatu publikacji, w której ma się on znaleźć (max wymiary 126 x 189 mm).
 • Bibliografię należy podać na końcu artykułu, zamieszczając wykaz piśmiennictwa w porządku alfabetycznym, w tekście zaś zaznaczyć nazwisko autora i rok wydania (styl harwardzki ).
Wzór podawania publikacji w bibliografii: Nazwisko i inicjał imienia autora, (rok wydania), Tytuł, nazwa wydawnictwa, miejsce wydania, numery stron, np.:

Jaworski M. (1997), Język polski. Gramatyka i ortografia. Podręcznik dla klasy V szkoły podstawowe, Warszawa: WSiP.  --> [jeśli jest to publikacja zwarta (książka)] 
Kołodziej A. (1974), Poziom samoakceptacji a spostrzeganie postaw rodzicielskich, „Psychologia Wychowawcza”, nr 2, s. 19–32.  --> [jeśli jest to artykuł w czasopiśmie]
Wrześniewski K. (2000), Psychologiczne uwarunkowania powstawania i rozwoju chorób somatycznych (rozdz. 57), [w:] J. Strelau (red.), Psychologia, t. 3, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.   --> [jeśli jest to publikacja w pracy zbiorowej].

a w tekście:

(Jaworski, 1997: 17–26) lub np.: „według badań Kołodzieja (1974)”

 • Sposób zapisu bibliograficznego, podany powyżej, jest zalecany i preferowany przez wydawnictwo; Autor może jednak zastosować inny sposób, zachowując jednak dokładność i konsekwencję tych zapisów.
 • Bibliografia powinna obejmować wyłącznie pozycje cytowane w artykule. Publikacje, które Autor zaleciłby czytelnikowi, ale nie korzystał z nich bezpośrednio, można wymienić w osobnym zestawieniu na końcu pracy.
 • Praca powinna być poprawna pod względem ortograficznym, stylistycznym itp. 

Uwaga! W przypadku tekstów specjalistycznych pisanych w innych programach odpowiedzialność za ostateczny kształt publikacji i za błędy edytorskie spada na samego Autora, dostarczającego w tym przypadku publikację wydrukowaną na kalkach  (nie na papierze). Szczegółowe warunki współpracy są w tym przypadku do indywidualnego ustalenia.

 • Wszystkie teksty są recenzowane przez recenzentów spoza AHE. Uwagi recenzenta są przekazywane autorom celem dokonania niezbędnych uzupełnień.
 • Artykuły, jeśli zostało to określone w umowie, muszą mieścić się w objętości określonej umową wydawniczą (z dopuszczalnym marginesem 10%) lub wymaganiami redakcji monografii.