O nas

Kim jesteśmy ?

Działamy od 1997 r. Wydaliśmy ponad 700 tytułów. Naszym celem jest promowanie rozwoju naukowo-badawczego oraz dokonań środowiska akademickiego naszej Uczelni. Publikacje Wydawnictwa AHE wyróżniają się wysokim poziomem edycyjnym. Wśród najlepiej sprzedających się książek naszego wydawnictwa są publikacje dla arteterapeutów oraz dla nauczycieli, szczególnie pracujących z dziećmi z trudnościami w uczeniu się oraz różnego rodzaju dysfunkcjami, a także pierwszy na polskim rynku wydawniczym podręcznik do nauki języka angielskiego ROUTE A1 i ROUTE A2, przygotowujący do egzaminu TELC. Ponadto jesteśmy wydawcą czterech czasopism naukowych.

Wydawnictwo AHE w Łodzi zostało uwzględnione w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Minsterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (poz. 558) – KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Wydawnictwo AHE w Łodzi znajduje się w wykazie ministerialnym na poziomie I. Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa: 65800. Każda monografia wydana przez nas uzyskuje więc 80 punktów (100 p.  z dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych).

Oświadczenie w sprawie etyki wydawniczej

Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi od początku swojego istnienia troszczy się o najwyższą jakość publikowanych tekstów, a także o przestrzeganie prawa własności intelektualnej oraz rzetelności wydawniczej. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej przestrzega standardów etycznych wyznaczonych przez Committee on Publication Ethics (COPE). Standardy te wyznaczają ostateczne i niepodważalne reguły rządzące procesem recenzowania i redagowania nadesłanych tekstów naukowych. Redakcje, Rady Redakcyjne oraz Rady Naukowe czasopism wydawanych przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi oświadczają, że na ich przestrzeganie nie mają wpływu żadne relacje ze sferą biznesu. Zamiarem Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej jest ciągłe doskonalenie czasopism, dlatego publikowanie artykułów naukowych oraz monografii poddawane jest sprawiedliwej, etycznej i rzetelnej procedurze selekcji i recenzowania złożonych prac.

W związku z powyższym, ustala się obowiązki zaangażowanych w proces publikacji stron.

 

I. OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

Recenzenci    tekstów    naukowych    nadesłanych    do    czasopism    wydawanych    przez AHE w Łodzi zobowiązują się do:

 1. Rzetelnego, obiektywnego recenzowania przedstawionych im artykułów naukowych, w zgodzie ze standardami etycznymi i powstrzymując się od wszelkich form nienaukowej krytyki. Komentarze i opinie recenzentów, które wracają do autorów, powinny być bezstronne, jasne i treściwe.
 2. Terminowego sporządzenia recenzji. Jeżeli inne zobowiązania zawodowe uniemożliwiają recenzentowi dotrzymanie terminów, recenzent powinien zaniechać recenzowania. W sytuacji zaistnienia opóźnienia recenzent winien powiadomić redakcję czasopisma o przesunięciu terminu dostarczenia recenzji.
 3. Dołożenia wszelkich starań, by podnieść wartość naukową recenzowanych artykułów naukowych m.in. poprzez wskazanie autorom innych źródeł, nie ujętych w pracy, a istotnych dla podejmowanego pola badawczego.
 4. Powstrzymania się od sporządzenia recenzji jeśli dziedzina, której dotyczą recenzowane artykuły naukowe, nie mieści się w ich naukowych kompetencjach lub/i istnieje konflikt interesów pomiędzy autorem/autorką a recenzentem/recenzentką.
 5. Poinformowania redakcji o naruszeniu standardów etycznych w recenzowanych artykułach autorów publikacji, w tym przede wszystkim o plagiatach i autoplagiatach.
 6. Poinformowania redakcji o możliwym pojawieniu się konfliktu interesów pomiędzy autorem/autorką a recenzentem/recenzentką. Recenzenci mogą odmówić recenzji, jeżeli uważają, że opiniowanie pracy narusza konflikt interesów lub stoi w sprzeczności z ich interesami.
 7. Przestrzegania reguł poufności dotyczących wszystkich informacji związanych z procesem recenzowania. Prace można udostępniać innym osobom jedynie za zgodą autora, redaktorów lub zespołu wydawniczego.

 

II. OBOWIĄZKI AUTORÓW

Autorzy tekstów naukowych nadesłanych do Wydawnictwa Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi zobowiązują się do następujących czynności:

 1. Złożenia oświadczenia, że wszystkie zawarte w nadesłanych przez nich artykułach naukowych dane są oryginalne i prawdziwe.
 2. Złożenia oświadczenia, że nadesłany tekst naukowy nie został skierowany do procesu recenzowania w innym czasopiśmie naukowym.
 3. Współpracy z redakcją czasopisma w procesie wymiany informacji dotyczących recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych.
 4. Ujawnienia danych o miejscu wcześniejszego opublikowania tekstu naukowego, jeśli jest on w całości lub w części przedrukiem.
 5. Ujawnienia źródeł finansowania badań naukowych, których wyniki są prezentowane w nadesłanych artykułach naukowych.
 6. Ujawnienia pełnej listy autorów nadesłanych artykułów naukowych.
 7. Uzyskania zgody na publikację innych objętych prawem autorskim elementów artykułu naukowego (np. ilustracji, zdjęć).
 8. Ujawnienia informacji o każdym potencjalnym konflikcie interesów, jaki może się pojawić w procesie recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych.
 9. Wskazania ewentualnych błędów i poprawek przed ostatecznym opublikowaniem pracy.
 10. Podpisania oświadczenia, że ewentualne błędy niedostrzeżone w korekcie autorskiej leżą po stronie Autora.

Wyrażenie przez autora/autorkę woli publikacji artykułu naukowego w czasopismach wydawanych przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń, o których mowa w punktach 1 i 2.
 

III. OBOWIĄZKI REDAKCJI

Członkowie redakcji Wydawnictwa Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi zobowiązują się do następujących czynności:

 1. Decydowania o publikacji nadesłanych tekstów naukowych, biorąc pod uwagę wyłącznie ich wartość naukową, bez względu na pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, płeć, obywatelstwo i światopogląd autora/autorki.
 2. Podejmowania obiektywnych decyzji o przyjęciu artykułów naukowych do druku, a w przypadku odmowy uzasadnienia swojej decyzji.
 3. Informowania na stronie internetowej czasopism o regułach recenzowania nadesłanych tekstów naukowych.
 4. Zachowania pełnej anonimowości w procesie recenzowania tekstów naukowych i nieujawniania treści recenzji osobom trzecim.
 5. Wycofania się z procesu redagowania tekstu naukowego, jeśli istnieje konflikt interesów z jego autorem/autorką.
 6. Informowania autorów o wszelkich sugestiach zmian w tekstach naukowych, wyłączywszy adiustację i korektę.

Autor/autorka ma prawo odwołać się od decyzji o niepublikowaniu jego artykułu do redaktora naczelnego czasopisma. Redaktor naczelny po konsultacji z działami redakcji może utrzymać lub zmienić decyzję.

Kontakt z wydawnictwem:
Redaktor prowadząca: Iwona Morawska (e-mail: imorawska@ahe.lodz.pl)

Zamówienia poprzez sklep internetowy Księgarnia Naukowa AHE

Konto bankowe: PL 70 1090 1304 0000 0001 0176 7255  2 O. w Łodzi

ZałącznikWielkość
Plik Lista recenzentów w latach 2017–201812.96 KB