Publikowanie w czasopismach

Zasady publikowania w czasopismach naukowych  

 • W czasopismach naukowych AHE publikowane są prace poglądowe i badawcze z zakresu kierunków badań realizowanych w Szkole, recenzje prac naukowych, jak również informacje o konferencjach i zjazdach.
 • W artykułach należy podawać ocenę opisywanych zjawisk oraz wnioski i sugestie dotyczące rozwoju badań i osiągania celów dydaktycznych.
 • Tekst artykułu powinien być znormalizowany w formacie A4 (30 wierszy na stronie, 60 znaków w wierszu), marginesy: prawy 35 mm, pozostałe - 30 mm, interlinie: 1,5 wiersza, wydrukowane czcionką Times New Roman 12 p.
 • Artykuł powinien mieć objętość 10-15 stron, zaś recenzje i sprawozdania z konferencji - do 5 stron A4.
 • Rysunki i tabele w zapisie komputerowym powinny być dostosowane do formatu A5 (145 x 205 mm) .
 • Bibliografię należy podać na końcu artykułu, zamieszczając wykaz piśmiennictwa w porządku alfabetycznym, w tekście zaś zaznaczyć nazwisko autora i rok wydania.
 • Wzór podawania publikacji w bibliografii: Nazwisko i inicjał imienia autora, (rok wydania), Tytuł, nazwa wydawnictwa, miejsce wydania, numery stron, np.:
  Jaworski M. (1997), Język polski. Gramatyka i ortografia. Podręcznik dla klasy V szkoły podstawowej, WSiP, Warszawa.   [jeśli jest to publikacja zwarta (książka)] 
  Kołodziej A. (1974), Poziom samoakceptacji a spostrzeganie postaw rodzicielskich, "Psychologia Wychowawcza", nr 2, s. 19-32.[jeśli jest to artykuł w czasopiśmie]
  Wrześniewski K. (2000), Psychologiczne uwarunkowania powstawania i rozwoju chorób somatycznych (rozdz. 57), [w:] Strelau J. (red.), Psychologia, t. 3, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk. [jeśli jest to publikacja w pracy zbiorowej].
  a w tekście:
  (Jaworski, 1997: 17-26) lub np.: "według badań Kołodzieja (1974)"
  Bibliografia powinna obejmować wyłącznie pozycje cytowane w artykule.
 • Praca powinna być poprawna pod względem ortograficznym, stylistycznym itp. (poprawki naniesione na dyskietkę).
 • Pracę należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach. Oprócz tekstu wydrukowanego należy dołączyć dyskietkę z zapisem w programie Microsoft Word w formacie *.doc (lub*.rtf). W przypadku dużych objętościowo plików prosimy o spakowanie w formatach *.zip lub *.rar.
 • Do artykułu należy dołączyć streszczenie o objętości do 0,5 strony w języku polskim i angielskim.
 • Do artykułu należy dołączyć 5 słów kluczowych charakteryzujących treść artykułu.
 • Wszystkie artykuły są recenzowane przez osoby spoza AHE. Uwagi recenzenta są przekazywane autorom celem dokonania niezbędnych uzupełnień.
 • Artykuły zamówione muszą mieścić się w objętości określonej umową wydawniczą (z dopuszczalnym marginesem +/- 20%).
 • Należy ograniczać do niezbędnego minimum sposoby wyróżnień w tekście: (kursywa - do cytatów i wyrażeń obcojęzycznych, wygrubienia - do podkreśleń własnych).
Zachęcamy do publikowania prac w naszych czasopismach naukowym.