Ogólne zasady publikowania

 Zasady przygotowania prac do publikacji w Wydawnictwie AHE w Łodzi

 • Pracę lub konspekt pracy opiniują Władze AHE w osobie Prorektora ds. Nauki w porozumieniu z Wydawnictwem.
 • Konspekt powinien zawierać:
  • nazwisko i imię autora
  • spis treści, fragment książki (rozdział)
  • informacje o objętości, ilości ilustracji, przybliżonym terminie złożenia utworu do wydawcy
  • informacje o celu wydania książki, kręgu odbiorców, potrzebach rynku, konkurencji w tej tematyce
 • Praca autorska powinna być złożona w dwóch egzemplarzach wydruków komputerowych w Rektoracie Szkoły
 • Tekst artykułu powinien być znormalizowany w formacie A4 (30 wierszy na stronie, 60 znaków w wierszu), marginesy: prawy 35 mm, pozostałe - 30 mm, interlinie: 1,5 wiersza, wydrukowane czcionką Times New Roman 12 p.
 • Rysunki i tabele w zapisie komputerowym powinny być dostosowane do formatu publikacji, w której ma się on znaleźć (max wymiary 126 x 189 mm).
 • Bibliografię należy podać na końcu artykułu, zamieszczając wykaz piśmiennictwa w porządku alfabetycznym, w tekście zaś zaznaczyć nazwisko autora i rok wydania.
 • Wzór podawania publikacji w bibliografii: Nazwisko i inicjał imienia autora, (rok wydania), Tytuł, nazwa wydawnictwa, miejsce wydania, numery stron, np.:
  Jaworski M., (1997), Język polski. Gramatyka i ortografia. Podręcznik dla klasy V szkoły podstawowe.Warszawa: WSiP.   [jeśli jest to publikacja zwarta (książka)] 
  Kołodziej A., (1974), Poziom samoakceptacji a spostrzeganie postaw rodzicielskich, "Psychologia Wychowawcza", nr 2, ss. 19-32.[jeśli jest to artykuł w czasopiśmie]
  Wrześniewski K. (2000), Psychologiczne uwarunkowania powstawania i rozwoju chorób somatycznych (rozdz. 57), [w:] Strelau J. (red.), Psychologia, t. 3. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. [jeśli jest to publikacja w pracy zbiorowej].
  a w tekście:
  (Jaworski, 1997: 17-26) lub np.: "według badań Kołodzieja (1974)"
 • Sposób zapisu bibliograficznego, podany powyżej, jest zalecany i preferowany przez wydawnictwo; Autor może jednak zastosować inny sposób, zachowując jednak dokładność i konsekwencję tych zapisów.
 • Bibliografia powinna obejmować wyłącznie pozycje cytowane w artykule. Publikacje, które Autor zaleciłby czytelnikowi, ale nie korzystał z nich bezpośrednio, można wymienić w osobnym zestawieniu na końcu pracy.
 • Praca powinna być poprawna pod względem ortograficznym, stylistycznym itp. (poprawki naniesione na dyskietkę).
 • Po wydaniu pozytywnej opinii przez Rektora AHE o wydaniu publikacji, oprócz tekstu wydrukowanego należy dołączyć dyskietkę z zapisem w programie Microsoft Word w formacie .doc (lub. rtf). W przypadku dużych objętościowo plików prosimy używać do ich pakowanie w formatach *.zip lub *.rar.
 • Uwaga! W przypadku tekstów specjalistycznych pisanych w innych programach odpowiedzialność za ostateczny kształt publikacji i za błędy edytorskie spada na samego Autora, dostarczającego w tym przypadku publikację wydrukowaną na kalkach  (nie na papierze). Szczegółowe warunki współpracy są w tym przypadku do indywidualnego ustalenia.
 • Wszystkie artykuły naukowe - jeśli zachodzi taka potrzeba - są recenzowane przez osoby spoza AHE. Uwagi recenzenta są przekazywane autorom celem dokonania niezbędnych uzupełnień.
 • Artykuły, jeśli zostało to określone w umowie, muszą mieścić się w objętości określonej umową wydawniczą (z dopuszczalnym marginesem 20%).
 • Sposoby wyróżnień w tekście należy ograniczać do niezbędnego minimum: (kursywa - do cytatów i wyrażeń obcojęzycznych, wygrubienia - do podkreśleń własnych).